Tu znajdziesz pomoc

Tu znajdziesz pomoc

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, 95 -060 Brzeziny  ul. Św. Anny 57 Tel. 46 874 12 95, tel./ fax: 46 874 02 80, e- mail mopsbrzeziny@brzeziny.pl  - pomoc  w sprawach socjalno – bytowych, pomoc prawnika, pomoc psychologa.

2. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Brzezinach,  95 -060 Brzeziny  ul. Sienkiewicza 16 A 95-060 Brzeziny tel./fax: 46 874 28 85, e-mail: gops.brzeziny@op.pl    - pomoc w sprawach socjalno – bytowych, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin można skorzystać z pomocy psychologa - terapeuty.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie, Dmosin 9 95-061, tel.: 46 874 71 30, 46 874 60 03 gopsdmosim@wp.pl  – pomoc w sprawach socjalno-bytowych, pomoc prawnika.  

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie, 95- 047 Jeżów ul. Kwiatowa 1  tel. 46 875 53 93, e-mail gopsjezow@poczta.onet.pl – pomoc w sprawach socjalno- bytowych, pomoc prawnika.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, 95-063 Rogów ul. Żeromskiego  23, tel. /fax  46 874 84 75, e- mail gops2@rogow.eu - pomoc psychologa, pomoc prawnika.

6. Przy ośrodkach pomocy społecznej działają zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie a następnie podejmowanie działań w tym kierunku. Ofiara nie może ze swoim problem  zgłosić się bezpośrednio do zespołu. Działanie zespołu inicjuje tzw. „Niebieska karta” zawierająca informacje o przemocy domowej wobec konkretnej osoby, którą zgodnie z procedurą przesyła się do przewodniczącego zespołu. Wtedy zespół wszczyna określone działania interwencyjne także w stosunku do sprawcy przemocy. Osobami, które mogą udzielić informacji w tym zakresie są przewodniczący zespołów działający w poszczególnych gminach:
1) Brzeziny – Joanna Nielepkowicz tel.: 46 874 12 95 e-mail: mopsbrzeziny@brzeziny.pl  
2) gm. Brzeziny – Agnieszka Nowicka tel.: 46 874 28 24 gops.brzezimy@op.pl
3) gm.  Rogów - Anna Karlińska tel.: 46 874 84 75 w. 38 e-mail: gops2@rogow.eu
4) gm. Jeżów - Aneta Duda tel.: 46 875 53 93, e- mail: gopsjezow@poczta.onet.pl
5) gm. Dmosin – Bożena Zawadzka tel.: 46 874 62 03 e- mail: gopsdmosim@wp.pl

7. Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 tel. 46 874 21 61, fax 46 816 61 79, e-mail pcpr.brzeziny@poczta.fm, pomoc prawnika, pomoc psychologa, indywidualna praca ze sprawcą przemocy.

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5, tel/fax: 46 874 21 76, kom.: 531 838 940, e-mail: poradnia@pppbrzeziny.pl
  poradnia udziela pomocy psychologicznej dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz ich rodzicom. Osoba zgłaszająca się do poradni może liczyć na wsparcie psychologa-  terapeuty oraz  pedagoga.  

9. Bezpłatny Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzony przez Fundację Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio”. Punkt działa w Brzezinach  na ulicy Sienkiewicza 10/12 w Centrum Promocji I Kultury, tel.: 514 025 546, e-mail: kontakt@subvenio.org.pl., oferuje pomoc psychologa i prawnika

10. Prokuratura Rejonowa w Brzezinach 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 9, tel.:  46 874 31 90, fax: 46 874 31 78, e- mail: pr.brzeziny@lodz.po.gov.pl,
w prokuraturze można złożyć zawiadomienie o popełnianiu przestępstwa znęcania się psychicznego lub fizycznego i poprosić o informację o prawach osoby pokrzywdzonej w tym zakresie.

11. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa – XI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Brzezinach,  95-060 Brzeziny ul. Waryńskiego 34, tel.:46 874 20 27, e-mail: xi.rodzinny( at )widzew.sr.gov.pl. – w sądzie można złożyć pozew w sprawach rodzinnych i opiekuńczych np.: o pozbawienie sprawcy przemocy władzy rodzicielskiej,    o alimenty na dzieci.

12. Przychodnia Rejonowa w Brzezinach ul. Boh. Warszawy 2, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, 95-060 Brzeziny ul. Marii Curie – Skłodowskiej 6 – udzielają pomocy medycznej także osobom, które ucierpiały na skutek przemocy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie osoba dotknięta przemocą może się ubiegać o bezpłatne badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju schorzeń związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania bezpłatnego  zaświadczenia lekarskiego, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.  

13. Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Boh. Warszawy 2, tel.: 46 874 77 74 – jeśli przemoc jest wynikiem choroby alkoholowej, członkowie rodzin jako osoby współuzależnione mogą liczyć na udział w terapii indywidualnej lub grupowej.

14. Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach,                         95-060 Brzeziny ul. Św. Anny 57, tel.: 46 874 25 80 – jeśli przemoc domowa jest spowodowana chorobą alkoholową, osoby dotknięte przemocą mogą liczyć na pomoc informacyjną oraz wziąć udział w mityngach dla osób współuzależnionych.

15. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadaniem komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działających przy gminach  jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Jeśli więc przemoc jest związana                              z nadużywaniem alkoholu ofiara może zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc w tym zakresie.

16.  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, 91-837 Łódź ul. Franciszkańska 85, tel.:  (042) 640 65 91, fax: 42 640 65 91, e-mail: hostel@xl.wp.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną. Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny maksymalnie do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, lekarza rodzinnego i prawnika.

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
www.ms.gov.pl

Komunikat w sprawie darmowej pomocy prawnej

Z dniem 2 stycznia 2016 r. ruszyła na terenie kraju nieodpłatna pomoc prawna.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) na terenie powiatu brzezińskiego zostały utworzone 2 punkty udzielania pomocy prawnej.
Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcowie prawni, mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 na II piętrze. Punkt jest czynny przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie i jest dostępny dla uprawnionych w następujących godzinach:
 
- poniedziałek 9:00- 13:00;
- wtorek 13:00 – 17:00;
- środa 9:00 – 13:00;
- czwartek 9:00 – 13:00;
- piątek 9:00 – 13:00

Drugi, mobilny jest prowadzony po jednym dniu w tygodniu w gminach naszego powiatu przez prawników skupionych w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. I tak:

-w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek w godz. 8:00 – 12:00;
- w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance w czwartek w godz. 16:00 – 20:00;
- w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorki w godz. 9:00 – 13:00;
- w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środy w godz. 9:00 – 13:00;
- w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek w godz. 9:00 – 13:00.

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej:
- młodzież do 26 roku życia;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
- seniorzy po ukończeniu 65 lat;
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
- kombatanci;
- weterani;
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Powrót na górę strony