Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez program Elektroniczny Nadawca

 

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach
z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 kod 95-060 .

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Jacek Szjble –
tel. 47 842 63 47, e-mail: http://odo@brzeziny.policja.gov.pl oraz osoba zastępująca Marcin Loba - tel. 47 842 63 12, e-mail: http://odo@brzeziny.policja.gov.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy
nr 204/151/BŁiI/18/RG (ID nr: 393383/L) z dnia 27.09.2018 roku zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO.

 

4. W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO;

 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.             

7. Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami) – celem wykonania usługi.

 

8. Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.

 

9. Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po wpływie 410 dni.

 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony