"Alkohol i narkotyki"

Alkohol i narkotyki

Działania te mają charakter ogólnokrajowy i ogólnoeuropejski.

Na czym polegają działania kontrolne?

Na podstawie art. 129 ust.2 w zw. z art. 130A ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, policjant zatrzymujący kierowcę do kontroli ma prawo do:

-żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

-uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

-usunięcia pojazdu z miejsca zagrażającego bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego na koszt właściciela.

Odpowiedzialność karna

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku określa:

stan po użyciu alkoholu - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ ( art. 46 ust.2.). Kierując w stanie po użyciu alkoholu poełniamy wykroczenie.

stan nietrzeźwości - gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ a w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ (art. 46 ust.3). Kierując w stanie nietrzeźwości popełniamy przestępstwo.

Kodeks Karny:

Art. 178a

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks wykroczeń:

Art. 86.

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu

drogowym,

podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po

użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą

pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

A ponadto...

    W razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem mechanicznym jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, policja ma prawo do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem.

    Prawo jazdy zostanie przekazane – wraz z wynikiem badania alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, badania krwi lub moczu- do sądu lub prokuratora.

    Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone jako katastrofę komunikacyjną, sprowadzenie zagrożenia katastrofą komunikacyjną lub wypadek komunikacyjny znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, Sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianej za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę ( art. 178§1 kk) i może podać wyrok do publicznej wiadomości ( art. 50 kk)

    Zakaz kierowania pojazdów wymierza Sąd ( najniższa kara wynosi 1 rok, najwyższa -dożywotnio)

    Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej albo w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze grzywny ( art. 96 § 1, pkt 3 k.w.)

Maksymalne zagrożenie karą to:

    za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat oraz do 30 dni aresztu albo grzywna do 5.000 zł

    za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego – zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat oraz pozbawienie wolności do 2 lat i grzywna do 720.000 zł

    za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego – zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze oraz pozbawienie wolności do 12 lat i grzywna do 720.000 zł

Nieprawdą jest, że...

"Wytrzeźwieję kiedy napiję się kawy"- kawa nie usunie alkoholu z twojego organizmu.Usuwa go wątroba. Kofeina zawarta w kawie jest stymulatorem, który znosi efekt senności wywołany alkoholem. Jednak nie wpowoduje wytrzeźwienia.

"Wyjdę na świeże powietrze to wytrzeźwieję"- ani świeże powietrze, ani zimny prysznic nie przyspieszy procesu trawienia alkoholu. Mogą jedynie spowodować, że poczujesz się lepiej.

"Jest ciepło to szybko wypocę wypity alkohol"- tylko 2-10% spożytego alkoholu jest wydalane przez skórę, w wydychanym powietrzu lub w moczu. Pozostała część, czyli 90-98% alkoholu, rozkładana jest w wątrobie: najpierw na aldehyd octowy, potem na kwas octowy oraz dwutlenek węgla i wodę.

"Napiłem się, ale to było podczas obiadu" – nawet mała ilość alkoholu podczas obiadu może spowodować, że będziesz bardziej senny, a twoja zdolność do kierowania pogorszy się.

"Czuję się dobrze, więc mogę prowadzić"- alkohol powoduje błędną ocenę własnych możliwości. Nie ma żadnej potwierdzonej naukowo metody, która pozwalałaby trafnie ocenićwpływ różnych dawek alkoholu na organizm i zmysły.

"Wypiłem tylko jedno piwo...tylko jeden kieliszek wina..."- niezależnie od rodzaju alkoholu, nawet mała dawka wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu.

"Dużo zjadłem"- duża ilość trawionego jedzenia sprawi, że alkohol będzie dłużej wchłaniany do organizmu, ale nie zneutralizuje jego działania.

"Wiem ile mogę wypić i potem prowadzić"- alkohol zaburza wyczucie odległości i prędkości, opóźnia reakcje kierowcy, wydłuża czas hamowania.

"Nie mam daleko do domu"- dużo wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców zdarza się w trakcie pierwszych 5 km podróży.

"Pojadę wolno i ostrożnie"- jazda po spożyciu alkoholu jest zawsze niebezpieczna. Alkohol obniża koncentrację.

"Wiele razy prowadziłem po alkoholu i nic się nie stało, więc dlaczego miałoby się stać teraz?"- nikt nie jest w stanie kontrolować ryzyka. Nikt też nie spodziewa się tragedii, która przychodzi nagle. Dlatego nigdy nie pij, jeśli masz zamiar prowadzić.

"Amfetamina przyspiesza zdolność reakcji, wyostrza zmysły, spostrzegawczość, więc nie jest zagrożeniem dla kierujących"- prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków jest zawsze niebezpieczne. Nikt nie ma pewności, czy to, co wziął to na pewno tylko amfetamina.Amfetamina powoduje rozproszenie uwagi i często chęć doświadczenia czegoś ryzykownego, szybko i bez hamulców, co stwarza zagrożenie dla innych. Kierowcy pod jej wpływem mają skłonność do brawurowej jazdy. Dostrzegają nadmiar szczegółów wokół i tracą zdolność zauważania tych najbardziej istotnych. Parokrotne zażycie może doprowadzić do stanów lękowych, omamów, halucynacji. Kiedy mija okres działania narkotyku, pojawia się ogólny spadek siły i duża senność

"Są narkotyki, które nie wpływają na zdolność kierowania samochodem w sposób zagrażający bezpieczeństwu"- wszystie narkotyki ograniczają zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdem, a ich zażycie jest bezwzględnym przeciwskazaniem do jego prowadzenia. Narkotyki mogą mieć różny wpływ na organizm, niszczą hamulce, więc łatwo wtedy o zachowania ryzykowne, także na drodze. Łączenie różnych środków ze sobą wielokrotnie nasila niebezpieczeństwo zaburzeń funkcjonowania. Ten sam narkotyk na każdego może działać inaczej. Nawet niewielka ilość narkotyków czy dopalaczy może niekorzystnie wpływać na to, co się dzieje z daną osobą, jak się zachowuje, jak odbiera bodźce do niej napływające, jak się czuje.

"Po zażyciu niewielkiej dawki i raz na jakiś czas nic mi nie będzie. Wcześniej już jeździłem pod wpływem różnych środków. Wiem ile mogę wziąć, żeby było bezpiecznie." - sposób reagowania na narkotyki zależy od wielu czynników, czyli indywidualnych cech organizmu, dawki, domieszek różnych substancji, stanu zdrowia, predyspozycji psychicznych, poziomu zmęczenia i odżywiania. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji po przyjęciu środka, nie mamay pewności co zawiera. Większość narkotyków poprzez swoje działanie pobudzające pozwala na krótko zapomnieć o zmęczeniu. Jest to złudne i krótkotrawałe. Potem pojawia się zmęczenie, aż do poczucia wyczerpania fizycznego i psychicznego.

"Narkotyki, np. marihuana odprężają, relaksują, otwierają umysł na dogłębne poznawanie rzeczywistości. Będę bardziej zrelaksowany jako kierowca" – Odprężenie, rozluśnienie, stan błogości, jakiego często poszukują ludzie w narkotykach, może utrzymywać się przez jakiś czas. Gdy ten czas mija, pojawia się większy niepokój, rozdrażnienie, rozkojarzenie, pogorszenie koncentracji i ogólnej sprawności intelektualnej. Stąd krok do zachowań nieprzewidywalnych na drodze.

"Wzięłam wczoraj, dziś czuję się bardzo dobrze i mogę jechać" – różne narkotyki mogą utrzymywać się w organizmie przez długi okres. Pomimo, że rano samopoczucie jest dobre, ich stężenie w organizmie nadal się utrzymuje. Następnego dnia mogą pojawić się objawygorszego samopoczucia psychicznego (zmęczenie, rozdrażnienie, lęki, aż do stanów psychotycznych) i fizycznego ( duża potliwość, bóle, drżenie rąk, nudności), co stwarza sytuację zagrożenia podczas kierowania.

"Poczuję się lepiej, gdy wezmę prysznic, zjem coś i napiję się przed podróżą" – czynniki te nie usuną z organizmu substancji toksycznych i nie spowodują trzeźwości. Wszelkie substancje psychoaktywne z organizmu usuwa wątroba, a ona często – w wyniku obciążania oczyszczaniem organizmu z toksyn – choruje, pogarszają się wyniki badań.

"Dopalacze to nie narkotyki, są legalnie sprzedawane, mogę więc jechać po ich użyciu samochodem albo motocyklem" – dopalacze to substancje zmieniające świadomość, stąd ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drogach. W składzie dopalaczy można znaleźć wiele składników zakazanych w Polsce oraz w wielu krajach ze względu na niebezpieczeństwo ich używania dla organizmu człowieka. Ze zbieranych wciąż danych wynika, że dopalacze upośledzają funkcje motoryczne, zaburzają percepcję i świadomość, w sposób znaczący opóźniają czas reakcji. Mieszanki ziołowe w składzie mają często po 10 różnych roślin, zawierających różne skłądniki psychoaktywne. Składniki mieszanek mogą działać przeciwstawnie np. stymulująco i uspokajająco, a oddziaływanie różnych substancji o przeciwstawnym działaniu jest niebezpieczne i nieprzewidywalne także dla kierowców.

Zaburzenia powodowane przez alkohol w organizmie kierowcy

    pogarsza koordynację ruchów – pojawiają się trudności w wykonywaniue dwóch i więcej czynności jednocześnie,

    zmniejsza szybkość reakcji – czas reakcji ( np. hamowania) w przypadku dostrzeżenia przeszkody wydłuża się,

    powoduje pogorszenie widzenia – pojawiają się problemy z dostrzeganiem szczegółów, świateł, znaków, pieszych i innych przeszkód, zmniejsza się ostrość widzenia

    ogranicza pole widzenia – pole widzenia zawęża się od kąta 180 stopni do bardzo wąskiego, przez co można nie zauważyć pojazdu lub pieszego znajdującego się z boku

    powoduje błędną ocenę odległości i szybkości – samochód, pas jezdni lub drzewo mogą wydawać się dużo dalej niż są w rzeczywistości

Zaburzenia u kierowcy pod wpływem narkotyków:

    ma mniejszą zdolność do podejmowania szybkich decyzji i mniejszą koncentrację na drodze. Obserowować można u niego pogorszenie koordynacji ruchów, co wpływa na znaczne opóźnienia czasu reakcji.

    trudno mu zebrać myśli, skoncentrować się na wybieraniu z różnych sygnałów na drodze tych najważniejszych dla bezpieczeństwa, często koncentruje się na szczegółach nieistotnych np. na ubraniu pasażera.

    dochodzi do błędnej oceny szybkości i odległości, z jaką porusza się on sam, a także inne pojazdy, nie zachowuje odpowiedniego odstępu. Mogą pojawić się u niego zaburzenia orientacji, co powoduje, że zaczyna zastanawiać się, gdzie jest, gdzie powinien skręcić, czy już minął miejsce docelowe – nie skupia się wtedy na sytuacji drogowej.

    chętniej podejmuje brawurowe zachowania związane z nierzeczywistym poczuciem mocy i złudnym przekonaniem o swojej nieomylności.

    zachowuje się agresywnie np. nie pozwala się wyprzedzić, trąbi, sam chce natychmiast wyprzedzać, krzyczy, wymachuje rękami.

    gorzej widzi, a ograniczone pole widzenia, zawężone od 180 stopni do bardzo wąskiego, przyczynia się do wypadków i gorszego czasu reakcji w sytuacji, gdy np. zbliża się inny samochód.

    źle słyszy, nasłuchuje i trudno mu uchwycić właściwe dźwięki wśród różnych bodźców wokół, ma problemy z lokalizacją kierunku, z którego dochodzi dźwięk.

    jeździ w niebezpieczny sposób, przekracza linie jezdni, jedzie nie swoim pasem, albo od jednej do drugiej krawędzi pasa nierównym tempem, hamuje bez przyczyny, zwalnia i gwałtownie przyspiesza.

    podejmuje wiele decyzji niezgodnych z przepisami o ruchu drogowym i realnie zagrażających innym np. wyprzedza na podwójnej ciągłej, przy skrętach nie włącza kierunkowskazu lub włącza go bez powodu.

    może poczuć się źle fizycznie albo psychicznie ( senność, opadające powieki, łzawienie oczu, bóle i zawroty głowy, mdłości, drżenie rąk, kołatanie serca, przyspieszenie lub zwolnienie oddechu, drażliwość, nasilanie się lęków, halucynacje, zaburzenia psychotyczne z urojeniami), co wpływa na podejmowane decyzje lub ich brak i stwarza sytuację zagrożenia życia.

    jeżeli prowadzi motocykl, pojawić się może poczucie, że "nie potrafi utrzymać pojazdu". Ponieważ nasila się skłonność do zachowań ryzykownych, rusza z piskiem, szybko podjeżdża do innych pojazdów, "jeździ na jednym kole", co stwarza szczególne niebezpieczeństwo u tzw. Pseudo-motocyklistów, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia w prowadzeniu maszyny o tak dużej mocy.

    może jechać samochodem lub motocyklem, będąc pod wpływem jakiegoś środka albo na tzw. "zejściu", kiedy mija działanie narkotyku, a organizm wysyła nieprzyjemne sygnały, że potrzebuje kolejnej dawki. Kierowca, który jest na twz. Zejściu koncentruje się nie na aktualnej sytuacji drogowej, ale na chęci pozbycia się nieprzyjemnych objawów i doznania ulgi.

    naraża siebie i innych, którzy jadą z nim lub są uczestnikami ruchu na śmierć lub kalectwo.

Rozkład alkoholu

Przyjmuje się, że przeciętna szybkość eliminacji alkoholu z organizmu wynosi 0,15 promila na 1 godzinę. Rozkład alkoholu zależy od płci oraz sprawności procesu metabolizmu w wątrobie. Niektóre czynniki takie jak stres, temperatura powietrza, kawa, herbata i inne substancje pobudzające mogą mieć wpływ na to, ajk czujemy się po alkoholu ( tj. czy czujemy się upojeni, czy nie), ale nie mają wpływu na stężenie alkoholu we krwi.

Jak rozpoznać nietrzeźwego kierowcę?

    przekracza linie na jezdni lub wręcz jedzie niewłaściwą stroną

    robi bardzo szerokie zakręty

    jedzie bardzo powoli

    zatrzymuje się lub hamuje gwałtownie i bez powodu

    przeklina, jest nadmiernie pobudzony, wymachuje rękoma

    jedzie biernie za kimś pojazdem

    skręca ostro i/lub tam, gdzie jest zakaz wjazdu

    jedzie bez świateł, kierunkowskazów

    jedzie nierównym tempem

    powoli reaguje na sytuację na drodze

     Jeżeli jedziesz przed nietrzeźwym kierowcą, albo kierowcą pod wpływem narkotyków – pozwól, aby cię wyprzedził. Jeżeli jest przed tobą – utrzymuj odpowiedni dystans. Jeżeli zbliża się do ciebie – zatrzymaj się na poboczu i poczekaj, aż odjedzie.

    W każdym przypadku zawiadom Policję celem wyeliminowania z ruchu drogowego takiego kierującego.

Alkohol za granicą

Nie tylko w Polsce istnieje prawnie określony dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy. Przed podróżą sprawdź, jaki jest dopuszczalny limit w kraju, do którego jedziesz.

0,00 ‰ - Albania, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Estonia, Malta, Mołdawia, Rosja, Ruminia, Słowacja, Ukraina, Węgry

0,2 ‰ - Norwegia, Polska, Szwecja

0,4 ‰ - Litwa

0,5 ‰ - Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Portugalia, Serbia, Słowenia, Turcja, Włochy

0,8 ‰ - Irlandia, Luksemburg, Szwajcaria, Wielka Brytania

Linki

www.parpa.pl

www.wyhamujwpore.pl

http://www.narkotykitwojazguba.pl/

http://www.pijodpowiedzialnie.pl/

Warto obejrzeć

 

http://www.youtube.com/watch?v=rQ6GJvFO56Q

http://www.youtube.com/watch?v=d-__CHdneqk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=H00jHP7_4d4&feature=related

 

 

Opracowano na podstawie:

"Kierowca i Alkohol' wyd. Parpamedia opr.M.Pietruszka

"Kierowca i narkotyki, nie wyprzedzaj śmierci" wyd. Parpamedia opr. G.Franczak

"Włącz myślenie, Nigdy nie pij, jeśli masz zamiar prowadzić!" Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Powrót na górę strony