Pomoc w załatwianiu spraw dla osób doświadczających trwale lub okresowe trudności w komunikowaniu

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późniejszymi zmianami) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:

poczta elektroniczna:    komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl

platforma ePUAP:        adres skrytki / POLICJA_BRZEZINY
strony internetowe:    http://brzeziny.policja.gov.pl  

Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

 

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach  zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami).

 

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl

- dzwoniąc pod numer 47 842 63 30

- składając pisemny wniosek w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach

W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

imię i nazwisko osoby uprawnionej,
imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),
propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),
kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 

 

Powrót na górę strony