Bądź bezpieczny w tłumie

Bądź bezpieczny w tłumie

Tłum ludzi, głośna muzyka, dobra zabawa – a przy tym niekiedy agresja, alkohol i zagrożenie dla życia. Letnie festiwale i koncerty masowe szybko tracą swój urok, jeśli uczestnicy tracą… rozum. Same działania służb porządkowych i Policji nie pozwolą uniknąć tragedii jeśli zachowanie bawiących się będzie nieodpowiednie. Zadbajmy aby z barwnych koncertów, festiwali czy meczy zabrać równie barwne wspomnienia, a nie echo przykrych incydentów.

Imprezy masowe kojarzą się zazwyczaj ze wspaniałym przeżyciem i emocjami, o ile zarówno organizatorzy jak i uczestnicy będą odpowiednio przygotowani. Często w aurze świetnej zabawy zapominamy, że to także od nas zależy bezpieczeństwo. Tylko przy pełnej współpracy służb i uczestników masowa impreza ma szanse przebiegać sprawnie.

Wydarzenia jakie miały miejsce w Niemczech podczas Love Parade powinny być przestrogą dla przyszłych uczestników publicznych imprez. Przed udziałem w masowych festiwalach powinniśmy zorientować się jak wygląda przebieg tego typu zgromadzeń. Organizatorzy na stronach internetowych i forach – zamieszczają informacje dotyczące samego dojazdu czy organizacji imprezy. Jeśli w naszym odczuciu festiwal, na którym się już znaleźliśmy nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa – jak najszybciej powinniśmy opuścić miejsce rozrywki.

Każda impreza masowa powinna przebiegać zgodnie ze ściśle określonymi zasadami. Organizatorzy zobowiązani są do zaangażowania służb informacyjnych, porządkowych i ochrony oraz zapewnienia opieki medycznej. Na terenie zgromadzenia musi znajdować się punkt sanitarny, dostępny dla wszystkich. Organizatorzy powinni poinformować uczestników o wyznaczonych drogach ewakuacyjnych i udostępnić im regulamin całej imprezy. Bardzo ważny jest stan techniczny obiektu, w którym ma się odbyć zgrupowanie. W tej kwestii ustawa wyznacza liczne przepisy, których organizator musi się trzymać. To on jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas imprezy.

Przed uzyskaniem zgody na organizację imprezy realizator zobowiązany jest do wystąpienia o opinię służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Policjanci analizują zgromadzoną dokumentację punkt po punkcie – bardzo restrykcyjnie sprawdzając rozwiązania przyjęte przez realizatorów. Za to restrykcyjne podejście nie raz krytykowano funkcjonariuszy, zarzucając ich działaniom sprzeczność z ideą przygotowanej imprezy. Jednak najważniejsze są względy bezpieczeństwa, dlatego też od dokładnej analizy nie można odstąpić. Wszystko po to, by zabawa bądź wspólne przeżycie uroczystości miało przyjazny charakter. Brak pozytywnej opinii Policji na temat organizowanej imprezy – powinien być czerwonym światłem dla władz lokalnych, wydających zgodę na tego typu przedsięwzięcie.

Zadaniem funkcjonariuszy i służb porządkowych jest troska o bezpieczeństwo oraz porządek w trakcie imprezy. Wiąże się z tym wiele praw, jakie przysługują im względem uczestników:

Czy pracownik ochrony może odmówić mi udziału w imprezie?
Tak. Przed wejściem na wyznaczony teren możesz zostać poproszony o dowód tożsamości w celu wylegitymowania. Ochroniarz sprawdza czy na osoby przebywające w miejscu imprezy nie został nałożony zakaz udziału w publicznych zgromadzeniach. Na wyznaczony teren nie może wejść osoba pod wpływem alkoholu, zachowująca się w sposób prowokacyjny oraz nie dostosowująca się do wydawanych poleceń.

Czy ochroniarz ma prawo przejrzeć zawartość mojego plecaka lub torebki?
Tak. Porządkowi mogą zbadać Twój bagaż oraz sprawdzić ubiór w celu upewnienia się czy na teren obiektu nie jest wnoszone niebezpieczne wyposażenie, a uczestnicy nie posiadają groźnych narzędzi. Pamiętaj, że w trakcie imprezy istnieje całkowity zakaz posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, napojów alkoholowych czy środków odurzających.

Czy służby porządkowe mogą stosować siłę fizyczną lub inne środki przymusu wobec uczestników?
Tak. Jeśli uczestnik zachowuje się agresywnie, stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, wówczas pracownik porządkowy ma prawo użyć siły fizycznej w celu odparcia ataku na innego ochroniarza lub w sytuacji zagrożenia mienia. Pracownicy porządkowi są zobowiązani do ujęcia takiej osoby i przekazania jej Policji.

Pamiętaj!
Na miejscu masz prawo do pełnej i kompletnej informacji ze strony służb. Wszelkie zapytania w kwestiach bezpieczeństwa i organizacji możesz w każdej chwili kierować do funkcjonariuszy ochrony. Są oni również zobowiązani do natychmiastowej reakcji w momencie zagrożenia i niebezpiecznych incydentów. Powinni niezwłocznie podjąć działania w sytuacji złożenia skargi ze strony uczestników.

Policja apeluje o rozwagę podczas letnich festiwali i koncertów. Emocje uczestników i chwilowy brak wyobraźni mogą stanowić niebezpieczną mieszankę. Przypominamy, że nie tylko organizatorzy zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych przepisów, o których mowa w ustawie. Również przed każdym z uczestników stoi obowiązek dostosowania się do zasad, nie tylko regulaminowych, ale przede wszystkim do zasad zdrowego rozsądku.

/KGP/
Powrót na górę strony