Wprowadzenie

Wprowadzenie

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce – konsultowana w Brzezinach.

Brzezińscy policjanci aktywnie prowadzą konsultacje społeczne mające na celu stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa dla powiatu brzezińskiego, miasta Brzeziny  oraz  dla miejscowych gmin.
Mapa ma obrazować mieszkańcom informacje dotyczące przestępczości i zagrożeń  mających miejsce w ich najbliższym otoczeniu . Wpływ na kształt projektowanego narzędzia ma każdy obywatel. Do podstawowych potrzeb każdego mieszkańca należy poczucie bezpieczeństwa. Jednak większość osób nie ma szczegółowych informacji dotyczących rodzaju , skali przestępczości. Część osób nie jest świadoma zagrożeń występujących w powiecie , gminie . Dość powszechnie bazuje się na własnych spostrzeżeniach , doświadczeniach, a także opiniach innych osób a zwłaszcza doniesieniach medialnych.
 
Dlatego niezbędnym okazało się zbudowanie narzędzi , mających na celu badanie i obrazowe przedstawienie mieszkańcom informacji o przestępczości,   o zagrożeniach w ich najbliższym otoczeniu.
Celem działań Policji – zapraszając do konsultacji szerokie audytorium osób, podmiotów, instytucji – jest wskazanie miejsc niebezpiecznych oraz przedstawianie informacji o zgłaszanych zagrożeniach trapiących lokalną społeczność.

Projekt mapy na różnych poziomach – krajowym , wojewódzkim i powiatowym zawiera kilka kryteriów m.in. dotyczących przestępczości , wykroczeń zwłaszcza szczególnie uciążliwych społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym , wyników badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa   z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwań społecznych.

Zauważyć należy iż nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli czuwa obok  Policji szereg innych służb i inspekcji.

Aktywizacja podmiotów poza -  policyjnych , działających w tym zakresie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań jest współpraca między wymienionymi podmiotami , zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Każda mapa powinna odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby , inspekcje , uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z organizacją  różnorodnych wydarzeń.

Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem – zrealizowano i zaplanowano wiele spotkań.

Jarosław Zieliński Wiceminister  Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedział w wywiadzie dla „ Policji 997” –  mapa ta – wizualizowany stan bezpieczeństwa będzie  „ jednym z najważniejszych czynników , na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji (…) będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji , które pozwoli na zapewnienie jednakowego , wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.”

Koncepcja mapy , genezy , założeń i deklarowanych efektów jest szczególnie ważna dla nas mieszkańców powiatu brzezińskiego oraz naszej najmniejszej, w garnizonie łódzkim,  komendy Policji.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach konsekwentnie realizuje politykę wsłuchania się w potrzeby mieszkańców w kwestiach bezpieczeństwa i porządku publicznego , reagowania na zgłaszane uwagi , wnioski , zastrzeżenia. Bardzo dobrze oceniana jest współpraca z władzami samorządowymi. Wzorowo realizowane są służby ponadnormatywne , które w 2016 roku będą kontynuowane .

Komendant Cezary Petrus prosi wszystkie zainteresowane osoby o przekazywanie informacji , sugestii , uwag które mogłyby być uwzględnione w projektowanej lokalnej mapie bądź też codziennej służbie naszych policjantów.

Uwagi można przekazywać terenowym dzielnicowym , naczelnikom Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego bądź też na telefon Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach - 46 8740 330 , 997. Zainteresowani mogą korzystać z korespondencji  : e-mail:  

komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl

rzecznik@brzeziny.ld.policja.gov.pl

Powrót na górę strony