Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń

Zasady udzielania przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach informacji na temat zdarzeń drogowych.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, każda osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym, zarówno w wypadku jak i kolizji, jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu oraz wszelkie informacje konieczne do identyfikacji zakładu ubezpieczeń łącznie z danymi zawartej umowy OC. Poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego posiadając powyższe dane może zgłosić tzw. "szkodę" odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który ewentualnie zwraca się do Policji o dodatkowe informacje na temat zdarzenia. Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały. Często jednak występują sytuacje, gdy to uczestnicy zdarzenia, bądź też właściciele pojazdów zwracają się bezpośrednio do Policji o podanie danych na temat zdarzenia drogowego i jego uczestników, bądź żądają wydania sporządzonych notatek. W tym momencie należy zaznaczyć, że w aktualnie obowiązujących przepisach brak jest sformułowanego obowiązku przekazywania przez Policję notatek urzędowych sporządzonych ze zdarzeń, jego uczestnikom bądź poszkodowanym, czy to na miejscu zdarzenia czy też w toku późniejszych prowadzonych czynności policyjnych.

Jeżeli jednak osoba zainteresowana oficjalnie i wyraźnie żąda wydania zaświadczenia o zdarzeniu drogowym, wówczas policja wydaje zaświadczenie, od którego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Opłata powinna być wnoszona przelewem na konto lub wpłacana w kasie Urzędu gminy. Zalecane jest, aby w tytule przelewu wpisywać, iż opłata dotyczy zdarzenia drogowego. Organy Policji wydają zaświadczenia zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Dla zdarzeń drogowych mających miejsce na terenie powiatu brzezińskiego ewidencja
prowadzona jest w: Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach,
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać
w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ANDRESPOLU
na podany numer konta: 45878100060040003120000010.

Powrót na górę strony