"Niechronieni"

Niechronieni

Działania mają charakter ogólnokrajowy i ogólnoeuropejski.

Kim są „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego?

Piesi i rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu. Nazwa ta wzięła się z faktu, iż podczas wypadku nie mogą liczyć na ochronę systemów bezpieczeństwa, które znajdują się np. w aucie (pasy, poduszki bezpieczeństwa, czy chociażby sama karoseria). W konsekwencji oznacza to też, że wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów najczęściej kończą się tragicznymi konsekwencjami. Mają oni niewielkie szanse w „starciu” z samochodem osobowym, a tym bardziej z ciężarowym. Niestety często zdarza się, że sami nie dbają o swoje bezpieczeństwo, a wręcz są sprawcami wypadków.

Na czym polegają prowadzone działania?

Mundurowi kontrolują przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, których łamanie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia pieszych i rowerzystów.

Zwracają uwagę na:

-młodzież i dzieci poruszające się po drogach bez dodatkowych elementów odblaskowych,

-poruszanie się pieszych, rowerzystów i motorowerzystów właściwą częścią drogi ( pieszy idący po poboczu lub jezdni jest zobowiązany iść lewą stroną drogi),

-właściwe przekraczanie jezdni przez pieszych zarówno w miejscach wyznaczonych, jak i poza nimi,

-prawidłowe wyposażenie roweru jak i egzekwowanie jego użytkowania (oświetlenie),

-na osoby starsze w rejonie przejść dla pieszych, targowisk i przystanków autobusowych,

-wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy:

-omijają pojazd, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszym,

-wyprzedzają na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

-nie ustępują pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na oznakowanym przejściu,

-nie zachowują należytej odległości podczas wykonywania manewru wyprzedzania roweru, motoroweru, motocykla bądź kolumny pieszych.

Prawie co 10 wypadek powodowany jest przez pieszych, którzy giną w co 6 wypadku. Natomiast w przypadku kierujących ofiary śmiertelne odnotowuje się w co 17 wypadku.

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy kierujących są:

-niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

-nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

-nieprawidłowe wyprzedzanie

-nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy pieszych są:

-nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem

-nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu

-przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

-wejście na jezdnię przy czerwonym świetle

Według statystyk najniebezpieczniejsze dni dla „niechronionych” to wtorek, środa i piątek, a jeżeli chodzi o miesiąc to na grudzień przypada 19% ogółu ofiar śmiertelnych. Największą ilość wypadków drogowych powodują piesi uczestnicy ruchu drogowego w wieku powyżej 60 lat. Również w tej kategorii wiekowej odnotowano wysoką liczbę ofiar śmiertelnych, jednak najwyższa ilość zabitych jest w grupie wiekowej 46-52 lata. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wymienić błędną ocenę sytuacji i pogorszoną sprawność ruchową dla grupy powyżej 60 roku życia, a także nieuwagę połączoną często z działaniem alkoholu dla grupy wiekowej 46-52 lata.

Odpowiedzialność karna

Za popełnione wykroczenia na drodze funkcjonariusze Policji mogą nałożyć mandat karny kredytowany i punkty karne lub zastosować pouczenie. Za popełnienie przestępstwa na drodze tj. spowodowanie wypadku drogowego (art 177 kk), kierowanie w stanie nietrzeźwości(art 178a kk) grozi kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności i grzywna.
Kilka zasad bezpieczeństwa

-piesi i rowerzyści korzystając z dróg nie tylko po zmroku, powinni używać elementów odblaskowych, które poprawiają ich widoczność

-rowerzyści poruszając się po drodze bezwzględnie muszą pamiętać o prawidłowym i sprawnym oświetleniu roweru

-pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika, a w razie jego braku z pobocza (art. 11 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym)

-pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. 13 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym)

-przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom (art. 13 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym)

-gdy czekamy na zielone światło, wchodźmy na przejście tylko wtedy, gdy sygnalizator zacznie je wyświetlać, a nie gdy ruszą inni

-dochodząc chodnikiem do wjazdów np. na teren marketów lub większych parkingów zwracajmy uwagę czy ktoś, kto jedzie autem nie zamierza skręcać i przeciąć nam drogi

-zakładanie jasnych ubrań lub ubrań wyposażonych w elementy odblaskowe w okresie jesienno-zimowym może uratować nam życie
-korzystanie z kasków ochronnych dla rowerzystów mimo braku prawnego obowiązku ich noszenia na pewno sprzyja bezpieczeństwu naszemu i naszych dzieci Obowiązkowe wyposażenie roweru

O wyposażeniu roweru mówi :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, Dz. Ustaw 2003 nr 32 poz. 262


Art. 53.ust. 1. Rower powinien być wyposażony:

    z przodu - w jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej;

    z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające

    w conajmniej jeden sprawnie działający hamulec;

    w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

Art. 56.ust. 1. Światła pojazdu o których mowa w par. 53-55, powinny odpowiadać następującym warunkom:

    światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;

    powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej, niż 350 mm od powierzchni jezdni;
    [...]

    światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) - z tyłu.

Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem:


Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa .Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:

-nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,

-policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,

-egzaminator.


Jak i gdzie wolno jeździć?


Art. 33. w Oddziale 11 rozdziale 3 Kodeksu Drogowego mówi, że:

1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

    -jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

    -jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

    -czepiania się pojazdów.

4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

    -wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;

    -zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

    -opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub

    -szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.


Warto obejrzeć

 

http://www.youtube.com/watch?v=rQ6GJvFO56Q

http://www.youtube.com/watch?v=d-__CHdneqk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=H00jHP7_4d4&feature=related

Powrót na górę strony